Your Opinion Counts!

Customer satisfaction is our highest priority, so we would like to invite you to take part in our customer survey.
Please take a moment to help us improve our processes and services.

Click here for the survey

INNOTECH|algemene voorwaarden

1. Algemeen, geldigheid

 

1.1.

 

Algemeen 

 

1.1.1.

 

"Ondernemer" in de zin van de onderstaande bepalingen zijn natuurlijke of rechtspersonen of een rechtspersoonlijkheid die met betrekking tot de onderhavige overeenkomst deel uitmaakt van de onderneming. Ondernemingen zijn alle voor langere termijn samengestelde economisch zelfstandige organisaties, al dan niet met winstoogmerk. "Ondernemer" wordt in de onderstaande bepalingen "klant" genoemd.


1.2.

 

Alle rechtshandelingen, leveringen, overige services en offertes die door ons worden verricht of aangeboden, vinden uitsluitend plaats op basis van deze algemene voorwaarden. De klant neemt uitdrukkelijk ter kennisgeving aan dat wij reeds nu alle afwijkende regelingen en voorwaarden met betrekking tot een bestelling of een overeenkomst met de klant afwijzen. Afwijkende voorwaarden van de klant worden door ons niet erkend en gelden uitsluitend wanneer wij deze schriftelijk bevestigen, ook indien wij deze voorwaarden in een individueel geval niet uitdrukkelijk weerspreken. Voor klanten gelden deze algemene voorwaarden in de desbetreffende geldende versie als raamovereenkomst ook voor alle verdere rechtshandelingen.

 

2.Afsluiten van de overeenkomst


2.1.

 

Onze offertes en prijslijsten gelden vrijblijvend. De afsluiting van een overeenkomst komt pas tot stand door onze schriftelijke opdrachtbevestiging of een door ons uitgevoerde handeling (bv. levering/verzending van de goederen). Alle overige, ook achteraf overeengekomen afspraken of nevenafspraken worden pas na onze schriftelijke bevestiging van kracht. Onze medewerkers zijn niet gerechtigd juridisch bindende verklaringen in onze naam af te geven voor zover zij daarvoor van ons geen, aan de klant voorgelegde, speciale volmacht hebben ontvangen.


2.2.

 

Proefzendingen in het kader van bestellingen gelden als goedgekeurd door de klant wanneer de zendingen niet binnen 14 dagen (ontvangst op ons adres) zijn geretourneerd.


2.3.

 

Technische gegevens in onze documentatie zijn altijd slechts een benadering wanneer deze gegevens niet uitdrukkelijk als bindend zijn vermeld. Wijzigingen en afwijkingen in de constructie en productie zijn in elk geval voorbehouden. Eenvoudige schrijf- en rekenfouten in offertes, opdrachtbevestigingen of facturen kunnen op elk moment door ons worden gecorrigeerd.

 

3.Prijzen


3.1.

 

Alle door ons afgegeven prijsinformatie is vrijblijvend en geldt, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, in Euro (€ / EUR). Alle prijsopgaven worden, indien niet schriftelijk anders overeengekomen, zonder garantie op juistheid opgesteld.


3.2.

 

Bij wijzigingen in het arbeidsloon op grond van collectieve overeenkomsten, wettelijke regelingen of bedrijfsinterne bepalingen en andere, voor de berekening relevante kostenplaatsen of voor de levering noodzakelijke kosten, zoals voor materialen, energie, transport, werkzaamheden door derden, financiering enz. behouden wij ons het recht voor om de prijzen aan de klant evenredig aan te passen. Hetzelfde geldt voor aanzienlijke stijgingen van energie-, materiaal-, grondstof- en personeelskosten en in het bijzonder voor prijsstijgingen door leveranciers, subcontractanten en dergelijke partijen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. De contractprijs volgens de door Statistics Austria gepubliceerde bouwkostenindex is bepalend voor de te leveren diensten. De bouwkosten stijgen of dalen in overeenstemming met indexwijzigingen vanaf het moment dat de overeenkomst wordt afgesloten tot het vroegste moment waarop de dienst kan worden gefactureerd. De aangepaste prijzen worden (naar boven of naar beneden) afgerond op hele centen. Schommelingen van ± 10 % worden niet in aanmerking genomen.


3.3.

 

De klant heeft om deze reden niet het recht om van de overeenkomst af te zien of aanspraak te maken op schorsing van de overeenkomst. Alle prijzen gelden voor zover niet anders overeengekomen is, exclusief bijkomende kosten.


3.4.

 

Standaard zijn, voor zover niets anders overeengekomen, de FCA Kirchham Incoterms 2020 plus organisatie van het transport van kracht.


3.5.

 

 

 

Wij behouden ons het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor verzending en vrachtkosten. Wij zijn niet verplicht om een transportverzekering voor de goederen af te sluiten.


3.6.

 

De prijzen van de offerte gelden uitsluitend bij bestelling van de volledige offerte. Wij gaan ervan uit dat levering resp. montage in één keer kan worden uitgevoerd. Extra kosten die niet door voorzienbare, in verband met de uitvoering noodzakelijk geworden, onderbrekingen van de montage ontstaan, worden apart in rekening gebracht.


3.7.

 

Bestelde, in de offerte echter niet opgenomen werkzaamheden worden evenredig met de geleverde diensten tegen onze voorwaarden en calculatie uitgevoerd.


3.8.

 

Bij evenredige verrekening dient deze werkwijze te worden uitgevoerd conform de vordering van de bouw. De volledige uitvoering dient gezamenlijk binnen 14 dagen na verzoek van ons plaats te vinden. Wanneer de klant niet deelneemt aan de uitvoering, erkent de klant daarmee onze uitvoering.

 

4.Levering


4.1.

 

Overeengekomen leveringstermijnen beginnen bij de verzending van de opdrachtbevestiging door ons. De respectievelijke termijn gaat niet van start voordat alle voor het nakomen van onze verplichtingen vereiste technische en overige informatie, documentatie, aanbetalingen en overige services door de klant door ons als voldaan zijn bevestigd. Bij achterstand met de overeengekomen betalingen wordt de leveringstermijn evenredig verlengd. De leveringstermijn is gewaarborgd wanneer de levering ons magazijn voor afloop van de termijn heeft verlaten of tot het moment dat wij de gereedheid van de levering aan de klant meedelen of, bij overeengekomen montage, de levering bij afloop van de leveringstermijn gereed is voor gebruik. Van gereed voor gebruik is sprake wanneer de installatie volgens specificaties kan worden gebruikt en er geen sprake is van ernstige gebreken die het gebruik voorkomen. Dit geld ook wanneer de fabricage van niet-kritieke onderdelen pas later plaatsvindt of wanneer eventuele leveringen van derden vooraf of door de klant niet zijn uitgevoerd waardoor proefdraaien niet is toegestaan of wanneer de installatie ondanks een gestelde termijn niet werd aanvaard. Als het niet mogelijk is het proefdraaien onmiddellijk na voltooiing van het systeem uit te voeren en dit niet onze schuld is, worden de hierdoor ontstane extra kosten afzonderlijk in rekening gebracht.


4.2.

 

Toegezegde leveringstermijnen worden zo goed mogelijk aangehouden, zijn echter niet bindend. Vertraging in de levering geeft de klant niet het recht om van de overeenkomst af te zien, noch het recht om schadevergoeding te eisen behalve wanneer de vertraging het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van onze kant. Daarnaast geven vertragingen in de levering de ondernemer niet het recht op vergissings- en/of garantieclaims in te dienen. Wij behouden ons het recht voor tot deelleveringen of voorleveringen resp. verrekening.


4.3.

 

Wij behouden ons onder uitsluiting van aansprakelijkheid het recht voor, de wijze van verzending te kiezen. Er bestaat geen verplichting om de goedkoopste transportwijze te kiezen.


4.4.

 

De verpakking, ook van deelleveringen en leveringen vooraf, wordt uitgevoerd zoals gebruikelijk. Eventuele aanvullende eisen aan de verpakking komen voor rekening van de klant.


4.5.

 

Toeslagen voor expres en luchtvracht worden apart in rekening gebracht. Transportverzekeringen worden uitsluitend in opdracht en voor rekening van de klant afgesloten.


4.6.

 

Bij storingen in de normale bedrijfsgang, overmacht en andere gebeurtenissen waar wij geen invloed op hebben, in het bijzonder ook vertragingen in de leveringen (bv. transport of douane) en dergelijke aan de kant van onze leveranciers, behouden wij ons onder uitsluiting van het recht op schadevergoeding (met uitzondering van grove nalatigheid of opzet), het recht voor om de leveringstermijn evenredig te verlengen of voor het nog niet geleverde deel van de overeenkomst af te zien. De klant heeft bovendien niet het recht om op grond hiervan vergissings- en/of garantieclaims geldend te maken. Dit geldt ook wanneer de gebeurtenissen plaatsvinden op een moment waarop al sprake is van verzuim.


4.7.

 

De leveringstermijn wordt passend verlengd wanneer om bouwtechnische redenen, in verband met overheidsvoorschriften of op verzoek van de klant wijzigingen in de uitvoering zijn vereist waarbij sprake is van aanvullende leveringen of diensten of wanneer om redenen buiten onze invloed proefdraaien niet of pas op een later tijdstip mogelijk is. Eventuele aanvullende kosten hiervoor komen ten laste van de klant.


4.8.

 

Wanneer wij de klant meedelen dat de goederen klaar zijn voor verzending, uiterlijk bij vertrek van de levering vanuit ons magazijn of bij directe levering vanaf het magazijn van onze leverancier, gaat het prijs- en servicerisico over op de klant, onafhankelijk van een voor de betreffende levering apart overeengekomen prijsafspraak. Dit geldt ook wanneer wij aanvullende leveringen (bv. opstellen, montage enz.) op ons hebben genomen. Wanneer verzenden van goederen die gereed staan voor verzending of de overeengekomen montage buiten onze schuld niet mogelijk is, behouden wij ons het recht voor om de goederen op kosten en risico van de klant naar eigen inzicht op te slaan waardoor de levering als uitgevoerd wordt beschouwd. Hierbij behouden wij ons in het bijzonder het recht voor om de opslag tegen marktconforme prijs zelf uit te voeren of de goederen op naam en rekening van de klant bij een derde partij onder te brengen. Onafhankelijk van elke overeenkomst met betrekking tot het afleveradres en het aanvaarden van alle ontstane transportkosten wordt de vestiging van onze onderneming overeengekomen als plaats van uitvoering.

 

5.Montage


5.1.

 

De klant moet de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van de montage tijdig uitvoeren zodat de montage direct na aankomst van het personeel kan worden begonnen en zonder vertraging tot en met de overdrachtsinspectie door de klant kan worden uitgevoerd. In geheel of gedeeltelijk ontoegankelijke delen van het gebouw moeten bevoegde medewerkers beschikbaar worden gesteld. Wanneer de hierboven beschreven werkzaamheden niet zijn uitgevoerd resp. geen begeleidende medewerkers beschikbaar zijn, behouden wij ons het recht voor om het begin van de montage uit te stellen zonder dat er sprake is van verzuim, waarbij de reeds gemaakte kosten aan de klant in rekening worden gebracht. Vóór aanvang van de montage is de klant verplicht om de bouwlocatie met onze opzichter te bezichtigen en het verloop van de montage vast te leggen. De klant dient ervoor te zorgen dat de geleverde onderdelen, steigers en overige apparatuur zorgvuldig worden opgeslagen en zijn beschermd tegen vocht, stof, vuil en overige invloeden van buitenaf. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op de bouwlocatie ontstaat aan de bouwconstructie resp. het geleverde materiaal bv. door brand, explosie, blikseminslag, water, chemicaliën en/of schade veroorzaakt door de klant of derden. De klant heeft bovendien de verplichting op eigen kosten en risico tijdig te zorgen voor technische assistentie en alle overige hulpmiddelen en alle lokale diensten die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst zoals (i) het beschikbaar stellen van de hulpmiddelen en -voorzieningen die vereist zijn voor de montage en ingebruikname, zoals vorkheftrucks, kranen, hijsgereedschappen, steigers en andere hulpmiddelen, naast de normale voor de monteur benodigde hulpmiddelen. Daarnaast moet de klant zorgen voor verwarming, verlichting en energievoorzieningen, met inbegrip van de benodigde aansluitingen en (ii) bij langer durende montagewerken (langer dan 3 dagen) moet de klant een passend onderkomen voor de medewerkers voorzien.


5.2.

 

Voor de direct met de montage van een installatie verband houdende nevenwerkzaamheden stelt de klant op eigen kosten en risico de noodzakelijke en geschikte medewerkers beschikbaar (bv. dakdekkers, blikslagers, timmerlieden etc.). Dit is geen reden voor overdracht van medewerkers.


5.3.

 

Wanneer een product wordt gefabriceerd op basis van een ontwerp (informatie over de constructie, tekeningen, modellen enz.) van de klant, zijn wij niet verantwoordelijk voor de juistheid van de constructie. Wij zorgen er alleen voor dat de uitvoering plaatsvindt volgens de opgave van de klant.


5.4.

 

De klant heeft na uitgevoerde levering en/of montage, ook wanneer er sprake is van een gedeeltelijke montage of levering, de plicht om na gereedmelding van de installatie voor een overdrachtsprotocol de installatie per omgaande met een monteur te inspecteren en het inspectierapport, in elk geval met vermelding van bezwaren/gebreken, te ondertekenen. Indien dit wordt verzuimd, geldt de (deel)levering resp. -montage als aanvaard zonder gebreken.

 

6.Beschikbaar gestelde materialen en gegevens


6.1.

 

Door de klant beschikbaar gestelde materialen zoals papier, gegevens en gegevensdragers van elke aard moeten binnen vier weken na facturering bij ons worden afgehaald. Na afloop van deze termijn aanvaarden we voor de achtergebleven materialen geen enkele aansprakelijkheid en behouden we ons het recht voor om de materialen op kosten van de klant zonder enige aanspraak op vergoeding af te voeren of, naar ons eigen inzicht, tegen marktconforme voorwaarden op risico en kosten van de klant bij ons of een derde partij op te slaan. Wij zijn in geen geval verplicht om deze documentatie en materialen die dienen voor hergebruik langer dan de genoemde periode op te slaan.


6.2.

 

Wij hebben geen controle- en/of waarschuwingsplicht met betrekking tot de door de klant beschikbaar gestelde materialen. In het bijzonder zijn wij niet verplicht om de juistheid van de gegevens op de beschikbaar gestelde gegevensdragers te controleren. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirect schade die ontstaat door gebreken in de beschikbaar gestelde materialen.

 

7.Betalingsvoorwaarden, verzuim/achterstand, verbod tot verrekening, leveringen aan het buitenland


7.1.

 

Wij behouden ons het recht voor, onze facturen elektronisch te verzenden. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met deze wijze van verzenden. Onze facturen, ook gedeeltelijke facturen, dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum netto te worden voldaan, exclusief kosten en kortingen, in het bijzonder korting voor contante betaling. Zonder andersluidende schriftelijke overeenkomst of een wettelijke verplichting, worden borgsommen niet erkend en beschouwd als betalingsachterstand. Wissels en cheques worden enkel aanvaard op basis van een aparte overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om ontvangen betalingen naar ons inzicht evenredig te verrekenen met openstaande vorderingen op dezelfde klant.


7.2.

 

Bij een betalingsachterstand van de klant zijn wij ongeacht verdere verplichtingen gevrijwaard van alle leveringen en services en behouden wij ons het recht voor openstaande leveringen achter te houden of vooruitbetaling of betalingsgaranties te eisen. Daarnaast is de klant verplicht om onafhankelijk van de schuldvraag, verzuimrente van 9,75 % per maand te betalen waarbij wij ons het recht voorbehouden om verdere bankrente in gebruikelijke omvang in rekening te brengen. De klant dient bovendien de ontstane kosten voor aanmaning en incasso te vergoeden waarbij de klant in het bijzonder wordt verplicht om maximaal de kosten voor het ingeschakelde incassobureau te vergoeden zoals vastgesteld aan de hand van de maximale vergoedingen voor incassobureaus conform de verordening van het ministerie van sociale zaken (in Oostenrijk, het Bundesministerium für Arbeit). Wanneer wij een aanmaning versturen, is de klant verplicht, de volgende kosten te vergoeden:

 

aanmaning € 0


aanmaning € 10,00

 

7.3.

 

Wanneer na afsluiting van de overeenkomst een aanzienlijke verslechtering in de liquiditeitspositie van de klant ontstaat of andere omstandigheden bekend worden op grond waarvan de kredietwaardigheid van de klant naar ons oordeel in het geding komt, behouden wij ons het recht voor om alle vorderingen direct op te eisen. Verdere leveringen worden dan uitsluitend tegen vooruitbetaling uitgevoerd.


7.4.

 

De klant heeft alleen het recht tot verrekening wanneer zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door ons zijn aanvaard. De klant heeft bovendien niet het recht om betaling in te houden.


7.5.

 

Bij verkoop in het buitenland draagt de klant op eigen kosten de verantwoordelijkheid om in alle benodigde export-, douane- en overige vergunningen te voorzien voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij geven geen enkele waarborg of garantie voor de toelaatbaarheid van de uitvoer van de bestelde artikelen. De klant dient alle originele export- en douanedocumenten etc. aan ons te retourneren. Wanneer wij deze niet ontvangen is de klant verplicht om de betreffende BTW te betalen. De klant moet bij leveringen naar het buitenland een niet-opzegbaar documentair krediet bij een door ons aan te wijzen bank afsluiten waarvan na overleg van de vrachtbrieven of de verklaring van de expediteur op basis van onze levering gebruik kan worden gemaakt.


7.6.

 

Bij contractueel niet voorzienbare onderbrekingen van de montage waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen, behouden wij ons het recht voor om een geschat factuurbedrag vast te stellen.

 

8.Eigendomsvoorbehoud


8.1.

 

Wij behouden ons tot volledige betaling van de aankoopprijs of arbeidsloon inclusief rente en bijkomende kosten, het eigendomsrecht voor aan alle door ons geleverde goederen. Een opdracht die bestaat uit meerdere deelleveringen wordt beschouwd als enkele opdracht waarbij het eigendomsvoorbehoud aan alle geleverde goederen geldt tot volledige betaling van alle vorderingen uit deze transactie. Het eigendomsvoorbehoud geldt, zolang wij, voor zover wij daarvoor eenzijdig gerechtigd zijn, niet verklaren af te zien van de overeenkomst, in principe niet als afzien van de overeenkomst en vrijwaart de klant niet van betaling van de vordering(en).


8.2.

 

De klant heeft tot vrijgave in het kader van eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de goederen een bestaand verwachtingsrecht met betrekking tot de gebruikelijke gang van zaken. De klant heeft echter niet het recht tot verpanden of borgstelling van de goederen. Dit recht van de klant kan door ons op elk moment worden herroepen.


8.3.

 

De klant dient ons in geval van beslaglegging of andere aantasten van het eigendom per omgaande op de hoogte te stellen. De klant draagt de kosten voor de maatregelen die vereist zijn voor het opheffen van de ingreep, in het bijzonder de kosten van interventies en dergelijke.


8.4.

 

Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot de producten die door verwerking ontstaan. Bij verwerking, verbinding of mengen van onze goederen met andere materialen, verwerven wij een mede-eigendom aan het daardoor ontstane product in evenredigheid van de toegevoegde waarde.


8.5.

 

Alle vorderingen die ontstaan uit de verkoop van de goederen waaraan wij eigendomsrechten geldend kunnen maken, staat de klant reeds nu aan ons af in evenredigheid met ons eigendomsaandeel. Wij aanvaarden deze afstand hierbij. De klant is verplicht ons per omgaande naam en adres door te geven van zijn afnemer(s) en de hoogte van de uit de verkoop resulterende vorderingen en zijn resp. afnemer de afstand van de vordering aantoonbaar mee te delen. Daarnaast is de klant verplicht om de afstand van deze vordering in de boekhouding op geschikte wijze zichtbaar te maken. Wij hebben op elk moment het recht om de afnemer van de klant op de hoogte te brengen van deze overdracht van schuld. Ontstane kosten komen ten laste van de klant.


8.6.

 

Alle ontvangen bedragen voor contante verkoop van goederen waarop ons eigendomsrecht rust, staat de klant reeds nu aan ons af ter hoogte van de ontstane vordering op het moment van levering. Wij wijzen de klant er reed nu op dat deze bedragen apart voor ons moeten worden beheerd.


8.7.

 

Wanneer de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt wordt de volledige restschuld direct opeisbaar, ook wissels en cheques met een latere incassodatum. Wij behouden ons in deze gevallen het recht voor om per direct retournering van de gekochte goederen te eisen, in geval van een zakelijke klant onder uitsluiting van het recht op retentie. Na retourname van de goederen behouden wij ons het recht voor om de goederen te verkopen en de opbrengst onder aftrek van 20% kosten te verrekenen met de openstaande vorderingen van de klant of de goederen tegen de gefactureerde prijs onder aftrek van alle waardevermindering terug te nemen en de klant voor de periode waarin de klant in bezit was van de goederen een huur overeenkomstig de gebruikelijke huurprijs in rekening te brengen.

 

9.Garantie, schadevergoeding, vervangede levering, productaansprakelijkheid


9.1.

 

De garantie komt te vervallen wanneer de klant zelf of derden zonder schriftelijke toestemming van ons, wijzigingen of reparaties aan de geleverde artikelen uitvoeren. Bij reclamatie is de klant verplicht om de goederen in eerste instantie te aanvaarden en correct uit te laden en op te slaan.


9.2.

 

Voor schade die voor onze klanten is ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, zijn wij uitsluitend aansprakelijk wanneer er sprake is van opzet of grove nalatigheid door de personen die de werken namens ons uitvoeren. Vergoeding voor gevolgschade, zuivere vermogensschade, gederfde winsten en schade op grond van vorderingen van derden is volledig uitgesloten. Voor zover wettelijk toegestaan is onze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de waarde van de order.


9.3.

 

Afstand van garantierechten en aanspraak op schadevergoeding en dergelijke, met uitzondering van vorderingen bij zakelijke transacties, is niet toegestaan.


9.4.

 

Bij naleveringen aanvaarden wij geen garantie voor de exacte overeenstemming met een eerdere levering.


9.5.

 

Instructies die in brochures, handleidingen of andere productinformatie wordt gegeven moeten, om schade te voorkomen, door de klant strikt in acht worden genomen. Er wordt uitdrukkelijk gewaarschuwd voor toepassing buiten de vastgestelde toepassingsgebieden. 


9.6.

 

Na belasting van Innotech systemen door een val moet worden gecontroleerd of er door de bevestiging aan de ondergrond schade aan de bouwtechnische structuur is ontstaan. Innotech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de ontstane schade en de eventuele gevolgschade aan de ondergrond resp. andere bouwtechnische systemen.


9.7.

 

De klant dient gebreken direct na ontvangst van de levering, uiterlijk echter binnen 8 dagen na levering en vóór be- of verwerking onder uitsluiting van garantierechten en/of aanspraken op schadevergoeding en/of vergissing schriftelijk te melden. Dit geeft de klant echter niet het recht om betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.


9.8.

 

Voor gebreken die bij inspectie tijdens ontvangst niet konden worden vastgesteld, bedraagt de garantieaanspraaktermijn voor klanten zes maanden na levering en wordt deze door poging tot herstel niet verlengd of onderbroken. Deze termijn geldt ook voor deelleveringen. Dergelijke gebreken moeten binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek onder verdere uitsluiting van garantierechten en/of aanspraken op schadevergoeding en/of vergissing schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Dit geeft de klant echter niet het recht om betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.


9.9.

 

Verdergaande afwijkingen tussen de bestelde en de geleverde goederen, zoals verkeerde afmetingen of verkeerde artikelen, moeten door klanten binnen 8 dagen na levering en vóór bewerking of verwerking schriftelijk kenbaar worden gemaakt, ook wanneer de goederen niet rechtstreeks aan de klant zijn geleverd. Wanneer afwijkingen niet tijdig worden gemeld, wordt de levering beschouwd als aanvaard en kan door ons niet worden teruggenomen of vervangen.


9.10.

 

Ons advies, zowel verbaal als schriftelijk, is vrijblijvend en vrijwaart de klant niet van de verantwoordelijkheid om zelf te controleren of de producten geschikt zijn voor het beoogde doel.


9.11.

 

De klant heeft altijd de plicht om gebreken in de geleverde goederen op het moment van overdracht aan te tonen. Vermoeden van gebreken volgens § 924 ABGB is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.


9.12.

 

Voor goederen die wij van onze leveranciers hebben betrokken, aanvaarden wij uitsluitend garantie in het kader van de ons door de leverancier toegekende garantie. Wij geven bij de door ons geleverde producten uitsluitend de garantie dat de producten beschikken over de voor deze producten normaal te verwachten eigenschappen. Verdergaande, in het bijzonder publieke uitingen, zoals reclame en in de bij de producten gevoegde informatie met betrekking tot de eigenschappen, worden alleen dan gegarandeerd wanneer deze eigenschappen of specificaties in het kader van de opdracht schriftelijk worden vastgelegd.


9.13.

 

Bij installaties, reserveonderdelen en apparatuur kan bij dergelijke gebreken uitsluitend aanspraak worden gemaakt op garantierechten wanneer de werking en niet alleen de uiterlijke verschijning is/wordt aangetast. Het eventuele recht op garantie heeft uitsluitend betrekking op defecte onderdelen en omvat niet het benodigde arbeidsloon en de reiskosten.


9.14.

 

Wij behouden ons het recht voor, te bepalen of de aanspraak op garantie wordt gehonoreerd door modificatie, prijsverlaging of vervanging.


9.15.

 

Indien er in een aparte overeenkomst niets anders is vastgelegd, geldt bij garantiewerkzaamheden voor zakelijke klanten, onze vestiging als plaats van uitvoering.


9.16.

 

Afstand van garantierechten en aanspraak op schadevergoeding en dergelijke, met uitzondering van vorderingen bij zakelijke transacties, is niet toegestaan. Bij doorverkopen van de geleverde goederen door de ondernemer, komt elke aanspraak op garantie te vervallen en verjaart het recht op verhaal conform § 933 b ABGB (Oostenrijk) 6 maanden na de levering resp. dienstverlening.


9.17.

 

Wanneer de klant zelf op grond van de Oostenrijkse wetgeving inzake productaansprakelijkheid of vergelijkbare buitenlandse bepalingen aansprakelijk wordt gesteld, ziet de klant uitdrukkelijk af van verhaal jegens ons, in het bijzonder in de zin van § 12 van de Oostenrijkse wetgeving inzake productaansprakelijkheid of vergelijkbare buitenlandse bepalingen.


9.18.

 

Wanneer de klant de door ons geleverde goederen buiten de EER in omloop brengt, verplicht hij zich tegenover zijn afnemer, de vervangingsplicht volgens de wetgeving inzake productaansprakelijkheid uit te sluiten voor zover dit volgens de voor de betreffende transactie toepasbare wetgeving of de overeengekomen wetgeving mogelijk is. In dit geval of bij het negeren van deze uitsluitingsplicht, is de klant verplicht, ons te vrijwaren van productaansprakelijkheid met betrekking tot de goederen die deel uitmaken van deze transactie. De klant verplicht zich tot het afsluiten van een passende aansprakelijkheidsverzekering en de polis op verzoek te overleggen.

 

10.Aanpassen en terugtreden uit de overeenkomst


10.1.

 

In geval van onvoorziene omstandigheden waardoor de economische betekenis of de inhoud van de service aanzienlijk kan worden gewijzigd of in ernstige mate van invloed is op onze bedrijfsvoering en wanneer achteraf blijkt dat de gesloten overeenkomst niet uitvoerbaar is, wordt de overeenkomst evenredig aangepast. Indien dit economisch niet te verantwoorden is, behouden wij ons het recht voor om geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te treden. Indien wij van dit recht gebruik willen maken, hebben wij de verplichting om de klant voor zover mogelijk van de gevolgen hiervan op de hoogte te stellen. Dit geldt ook wanneer in eerste instantie een verlenging van de leveringstermijn met de klant overeengekomen was. Bij vertraging in de aanvaarding van de goederen of op andere gewichtige gronden zoals een betalingsachterstand van de klant behouden wij ons het recht voor om zonder van enige verdere aanspraak met een termijn van 14 dagen onmiddellijk uit de overeenkomst terug te treden. De terugtreding wordt van kracht met onze eenzijdige verklaring.

 

11.Auteursrechten, intellectueel eigendom van derden


11.1.

 

Alle documentatie die aan de klant beschikbaar wordt gesteld, in het bijzonder kostenramingen, ontwerpen, modellen, technische berekeningen en dergelijke, blijft ons eigendom. De klant heeft niet het recht om deze documentatie voor derden toegankelijk te maken. Deze documentatie moet op verzoek direct aan ons worden geretourneerd.


11.2.

 

Ontwerpen, schetsen en overige technische documentatie blijven evenals monsters, catalogi, brochures, afbeeldingen en dergelijke altijd ons eigendom. De klant verwerft geen enkel recht zoals bv. gebruiks- of exploitatierechten.


11.3.

 

De klant stemt ermee in dat we voor hem gefabriceerde producten afbeelden en, bv. als monster, op andere plaatsen demonstreren. De beslissing met betrekking tot de vormgeving van de presentatie en de keuze van het medium is uitsluitend aan ons.


11.4.

 

Bij speciale producten waarborgt de klant dat er door de contractuele productie van de geleverde producten of overige services, geen eigendomsrechten van derden (bv. patenten, merken-, monster-, auteursrecht, uitvoering, productaanduidingen, kennis, regionale bescherming en alle overige rechten, ook wanneer eigendomsrechten zijn aangevraagd) worden geschonden. Wij zijn niet verplicht om te controleren of er met betrekking tot de te fabriceren producten immateriële rechten van derden bestaan resp. worden geschonden. De klant dient ons van dergelijke aanspraken van derden volledig te vrijwaren.


12.Verantwoording afbeeldingen 


12.1.

 

Wij maken gebruik van de volgende afbeeldingen:

 

    Elbphilharmonie door Thies Rätzke


    ÖAMTC Zentrale door Toni Rappersberger

 

13.Slotbepalingen


13.1.

 

De klant is verplicht wijzigingen van het zakelijke of woonadres onverwijld en zonder verzoek aan ons door te geven zolang de transactie waarop de overeenkomst betrekking heeft niet wederzijds volledig is afgerond. Wanneer deze bepaling wordt genegeerd, wordt elke communicatie naar de klant beschouwd als ontvangen wanneer deze aan het laatste bekende adres is verzonden. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de klant om een mededeling van de wijziging aan te tonen.


13.2.

 

De taal van de overeenkomst is Duits.


13.3.

 

Plaats van uitvoering van alle verplichtingen in de overeenkomst is onze hoofdvestiging in Kirchham, onafhankelijk van elke overeenkomst of de afleverlocatie en de aanvaarding van de voorkomende transportkosten of de daadwerkelijke uitvoeringslocatie van de betalingen.


13.4.

 

Op alle zakelijke transacties, in het bijzonder de leveringsovereenkomst en deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Oostenrijkse recht van toepassing met uitzondering van de verwijzingen, in het bijzonder naar internationaal burgerlijk recht, voor zover deze verwijzen naar buitenlands recht. Wanneer de Oostenrijkse wetgeving bij transacties met buitenlandse afnemers toepassing voorziet van bijzondere, ook in Oostenrijk geldende internationale richtlijnen, zoals bv. het VN-kooprecht, worden deze niet toegepast resp. worden deze expliciet uitgesloten. Dit geldt ook voor vragen met betrekking tot de interpretatie van de algemene voorwaarden en de overeenkomst. 


13.5.

 

Rechtszetel voor alle geschillen die ontstaan uit de onderhavige overeenkomst resp. hiermee verband houden is voor onze klanten gevestigd binnen de Europese Unie, Zwitserland of Liechtenstein uitsluitend de voor Wels / Oostenrijk verantwoordelijke rechtbank. Wij behouden ons echter het recht voor om de klant voor elke andere rechtbank te dagen die naar nationaal of internationaal recht verantwoordelijk kan zijn. 


13.6.

 

Voor geschillen die ontstaan uit of in verband met de onderhavige overeenkomst met klanten buien de Europese Unie, Zwitserland of Liechtenstein wordt op grond van de arbitrage via de Internationale Kamer van Koophandel (ICC - International Chamber of Commerce) door één of meerdere door de kamer aangewezen arbiters definitief en bindend beslist.


13.7.

 

Wanneer een of enkele bepalingen in deze overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. De partijen verplichten zich om een ongeldige of ongeldig geworden bepaling te vervangen door overeengekomende bepaling die de economische strekking van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benaderd. Dit geldt eveneens voor hiaten in de bepalingen. 


13.8.

 

De kopregels van de in deze verkoopvoorwaarden opgenomen bepalingen dienen slechts de overzichtelijkheid en zijn niet bedoel als interpretatie.


13.9.

 

Geen tussen de partijen uitgevoerde zakelijke transactie resp. vertraging of achterwege blijven van de uitvoering van een volgens deze verkoopvoorwaarden ons toekomend recht of rechtsmiddel, mag worden beschouwd als afzien van ons recht. Alle in dit document toegekende rechten en rechtsmiddelen of alle in dit document gewaarborgde juridische bepalingen zijn cumulatief en bestaan naast elkaar en aanvullend op overige gewaarborgde rechten en rechtsmiddelen.

 

14.Gegevensbescherming


14.1.

 

Voor INNOTECH is de verantwoordelijke omgang met persoonlijke gegevens een belangrijk criterium. Wij hebben de bijzondere verplichting om de privésfeer van onze klanten, zakelijke partners en medewerkers te waarborgen en te beschermen en verwerken alle gegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften, in het bijzonder de Oostenrijkse wetgeving inzake gegevensverwerking ("DSG"), de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming ("EU-AVG") en de Telecommunicatiewetgeving ("TKG").


14.2.

 

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens voor de uitvoering van opdrachten, voor verbetering van de zakelijke relaties en voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. De verzamelde gegevens worden in geen geval verkocht of gebruikt voor andere doeleinden.


14.3.

 

Bij het sluiten van een overeenkomst worden alle gegevens met betrekking tot deze overeenkomst tot aan het verstrijken van de fiscale resp. wettelijke bewaringstermijn (7 jaar) opgeslagen. De gegevens naam, adres, aangeschafte artikelen en de aankoopdatum worden daarnaast opgeslagen tot aan het verstrijken van de productaansprakelijkheid (10 jaar). Verwerking van de gegevens vindt plaats op grond van de wettelijke bepalingen volgens § 96 par. 3 TKG en Art 6 par. 1 sub a (instemming) en/of sub b (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst) van de EU-AVG.


14.4.

 

U heeft altijd recht op informatie, correctie, wissen, beperken van het gebruik, overdragen van de gegevens, inspraak en herroeping van de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens de wetgeving op dit gebied overtreedt of uw rechten op een andere manier zijn geschonden, kunt u bij ons via datenschutz@innotech.at of de toezichthoudende instantie een klacht indienen.

 

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Kirchham op 09.11.2022
 
INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Siegen op 09.11.2022
 
INNOTECH Arbeitsschutz AG, Neuenhof op 09.11.2022